Vedtægter for Honda CX-Club Danmark 2023

 • 1 Foreningens navn

Stk 1       Foreningens navn er: Honda CX-Club Danmark.

Stk 2       Foreningen er stiftet den 27. august 1983.

Stk 3       Foreningens hjemsted er til enhver tid kassererens adresse.

 • 2 Foreningens formål

Foreningens formål er at være landsdækkende klub for medlemmer med særlig interesse for Honda CX-modellerne, herved forstås modellerne CX 400, CX 500, CX 650, GL 400, GL 500 og GL 650.

 • 3 Medlemmer

Stk 1       Som medlem kan optages alle ejere af en Honda CX motorcykel eller personer med interesse i Honda CX motorcykler.

Stk 2       Som parmedlem kan optages ét nært familiemedlem med samme postadresse som det ordinære medlem, til stærkt reduceret medlemskontingent. Parmedlemmer har samme rettigheder som almindelige medlemmer, men får ikke tilsendt CX NYT separat. Bestyrelsen kan i visse tilfælde begrænse parmedlemmers universielle rettigheder.

Stk 3       Medlemskabet er gyldigt, når kontingentet og indmeldelsesgebyret på 100 kroner til klubben er betalt.

Stk 4       Personer skal være myndige for at blive optaget i CX-klubben.

Stk 5       Ved indmeldelsen oplyser medlemmet navn, adresse, telefonnummer og email-adresse til klubbens kasserer.

Stk 6       Klubbens medlemmer er forpligtede til at meddele klubbens kasserer, hvis der sker ændringer i adressen, telefonnummer eller email-adresse.

 • 4 Generalforsamling

Stk 1       Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed. Ændringer af vedtægter kan kun ske på den ordinære generalforsamling. Forslag til ændringer af vedtægter skal fremsendes formanden senest med udgangen af januar. Bestyrelsen udsender forslag til ændring af vedtægterne sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen.

Stk 2       Der indkaldes af bestyrelsen med mindst en måneds varsel ved opslag i CX NYT.

               Der kan også indkaldes til generalforsamling ved email til den email-adresse, der er oplyst til klubbens kasserer, samt opslag på Forum og den landsdækkende Facebook-gruppe. Ordinær generalforsamling tilstræbes afholdt hvert år i maj måned. Det tilstræbes, at dagsorden fremlægges i CX NYT, forårsudgaven.

Stk 3       Med indkaldelsen følger en dagsorden, der mindst indeholder følgende punkter:

 1.     Valg af dirigent og referent
 2.     Gennemgang af forretningsorden
 3.     Bestyrelsens beretning v/formanden
 4.     Regnskabets og næste års budgets forelæggelse
 5.     Forslag til vedtægtsændringer
 6.     Indkomne øvrige forslag
 7.     Valg af bestyrelse             – i ulige år vælges 2 bestyrelsesmedlemmer

                                                                  – i   lige år vælges 3 bestyrelsesmedlemmer

 1.     Valg af bestyrelsessuppleanter
 2.     Valg af 2 kritiske revisorer
 3. Fastsættelse af kontingent
 4. Eventuelt

Stk   4     Der foretages skriftlig afstemning, hvis mindst 10 pct af de fremmødte kræver det, eller hvis et siddende bestyrelsesmedlem ønsker genvalg og hvis der er mere end én kandidat.

Stk   5     Alle beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal, dog kræver vedtægtsændringer ⅔ majoritet blandt de fremmødte medlemmer.

Stk   6     Beslutning om foreningens ophævelse kræver ¾ af samtlige medlemmers samtykke.

Stk   7     I tilfælde af foreningens ophævelse (klubbens ophør) skal klubbens formue doneres ligeligt mellem organisationerne JULEMÆRKEFONDEN og KRÆFTRAMTE

               BØRN.

Stk   8     Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer.

Stk   9     Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde mindst 14 dage før.

Stk 10     Generalforsamlingen skal forsøges afholdt hos en anden MC-klub for at støtte ligesindede.

 • 5 Ekstraordinær generalforsamling

Stk 1       Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når et flertal i bestyrelsen ønsker det, eller 30 medlemmer overfor bestyrelsen skriftligt forlanger det – med angivelse af de spørgsmål, der ønskes behandlet.

Stk 2       Det forlanges, at ⅔ af de medlemmer, som skriftligt forlanger ekstraordinær gene­ralforsamling, skal give møde ved denne, ellers vil fremsatte forslag blive forkastet.

               Der indkaldes som i § 4, og beslutningsprocessen er den samme.

Stk 3       Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling ved den email-adresse, der er oplyst til klubbens kasserer, samt opslag på Forum og den landsdækkende Facebook-gruppe.

Stk 4       Til ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af dem, der skriftligt forlanger en sådan, hvis bestyrelsen er uvillig eller ude af stand til hurtigt (2 uger) at planlægge og indkalde hertil.

 • 6 Foreningens ledelse

Stk 1       Foreningens ledelse varetages af en bestyrelse, der består af mindst 3 og op til 5 medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen. I ULIGE år vælges 2 medlemmer, og i LIGE år vælges 3 medlemmer. Endvidere kan generalforsamlingen vælge 2 suppleanter for 1 år.

Stk 2       Bestyrelsens medlemmer og suppleanter skal eje en indregistreret CX.

Stk 3       Alle bestyrelsesmedlemmer skal søges valgt fordelt på landsdelene.

Stk 4       Genvalg kan finde sted.

Stk 5       På sit første møde efter bestyrelsesvalget, konstituerer bestyrelsen sig og vælger blandt de valgte medlemmer: formand, næstformand, kasserer, sekretær (der fører protokol over bestyrelsens møder) samt et ad hoc medlem.

Stk 6       De på generalforsamlingen valgte suppleanter deltager så vidt muligt i klubbens bestyrelsesmøder, og modtager indkaldelse med dagsorden på lige fod med de valgte bestyrelsesmedlemmer. Suppleanterne har ingen stemmeret på bestyrelsesmøderne, såfremt alle de 5 valgte fuldgyldige bestyrelsesmedlemmer er tilstede her.

Stk 7       Træder et bestyrelsesmedlem midlertidig eller permanent ud af bestyrelsen, indtager

 1. suppleanten dennes plads som fuldgyldigt bestyrelsesmedlem med stemmeret.

               Tilsvarende gælder for 2. suppleanten, såfremt et yderligere bestyrelsesmedlem udtræder.

Stk   8     Udebliver et bestyrelsesmedlem fra et bestyrelsesmøde, overdrages dennes stemmeret til 1. suppleanten under dette møde. Tilsvarende gælder for 2. suppleanten, såfremt to bestyrelsesmedlemmer udebliver fra et møde.

Stk   9     Foreningen tegnes af formanden (eller i dennes fravær af næstformanden) i forening med 2 bestyrelsesmedlemmer, eller af den samlede bestyrelse.

Stk 10     Klubben er inddelt i 5 geografiske regioner: Region Nordjylland, Region Midtjyl-land, Region Sydjylland, Region Fyn og Region Øst. Regionerne følger stort set de politiske regioner på nær opdelingen i Sydjylland og Fyn, og Region Øst omfatter alle landsdele øst for Storebælt (inklusive Bornholm).

Stk 11     Bestyrelsen udpeger et antal kontaktpersoner, som varetager klubbens interesser i de respektive regioner. Kontaktpersonerne skal eje en indregistreret CX.

 • 7 Bestyrelse

Stk 1       Formanden, eller 2 bestyrelsesmedlemmer, indkalder til bestyrelsesmøde så ofte det skønnes nødvendigt.

Stk 2       Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 af dens medlemmer er tilstede.

Stk 3       Over forhandlingerne udfærdiger sekretæren et referat. Eventuelle mindretal har krav

på at få deres mening med i referatet. Referaterne kan ses i medlemsbladet CX NYT.

Stk 4.a    Bestyrelsen kan indstille til generalforsamlingen at ekskludere et medlem, hvis forhold og adfærd har vist sig uforenelig med medlemmernes berettigede krav på ordnede forhold.

Stk 4.b    Generalforsamlingen afgør, om et ekskluderet medlem kan genoptages i klubben.

Stk 4.c    Et bestyrelsesmedlem kan suspenderes af et flertal i bestyrelsen, såfremt bestyrelsesmedlemmet udviser passivitet af tildelte bestyrelsesopgaver eller anden uforenelig virke til skade for foreningen.

Stk 4.d    Generalforsamlingen afgør, om det suspenderede bestyrelsesmedlem kan genindtræde i bestyrelsen.

Stk 5       Bestyrelsen er ansvarlig for den daglige ledelse af klubben indenfor de retningslinier, som er givet på generalforsamlingen, og rammer af gældende love og vedtægter.

Stk 6       Bestyrelsen fritages for betaling til klubbens årlige træf (drikkevarer undtaget). Bestyrelsen kan fritage enkelte andre medlemmer for kontingent. En sådan fritagelse gælder for ét år ad gangen.

Stk 7       Bestyrelsen kan bemyndige kontaktpersoner og andre medlemmer med tillidsposter til at måtte afholde udgifter indenfor en aftalt ramme. En sådan bemyndigelse gælder for ét kalenderår ad gangen.

 • 8 Økonomi

Stk 1       Til dækning af foreningens udgifter betaler hvert medlem et af generalforsamlingen fastsat årligt kontingent.

Stk 2.a    Kontingentet forfalder til betaling hvert år den første bankdag i februar.

Stk 2.b    Er kontingentet ikke betalt rettidigt, stilles medlemmet ”på pause” i indtil 2 måneder, indtil kontingentet er betalt (senest sidste bankdag i marts). I perioden, indtil kontingentet er betalt, mister medlemmet sin stemmeret i klubben, samt gratis tilsendelse af CX NYT.

Stk 2.c    Senere eftersendelse af CX NYT kan kun finde sted ved indbetaling af et ekstra gebyr på 25 kroner samt et beløb svarende til taksten for postforsendelse af CX NYT. Henvendelse herom skal ske fra medlemmet til klubbens kasserer i forbindelse med, eller efter betaling af det normale årskontingent.

Stk 2.d    Er kontingentet ikke betalt senest sidste bankdag i marts, slettes medlemmet, og kan kun optages mod fornyet indmeldelse, betaling af kontingent samt indmeldelsesgebyr. Det tidligere medlemsnummer kan bibeholdes ved særskilt anmodning herom.

Stk 2.e    Det er i alle tilfælde det enkelte medlem, som har ansvaret for overholdelse af ovennævnte frister. Kassereren er ikke forpligtet til at kontakte medlemmer på grund af manglende kontingentbetaling.

Stk 3       Til løbende betalinger opretter foreningen det nødvendige antal konti.

Stk 4       Bestyrelsen kan lade foretage uanmeldt kasseeftersyn.

Stk 5       Foreningens regnskab løber fra 1. januar til 31. december.

Stk 6       Årsregnskabet skal opgøres således, som god regnskabsskik tilsiger, såvel med hensyn til vurderingen af posterne i status, samt vedrørende regnskabets specifikation, opstilling og posternes benævnelse.

Stk 7       Kassereren fremlægger – i forbindelse med fremlæggelse af årsregnskabet – til hver ordinær generalforsamling et rammebudget for det efterfølgende regnskabsår, som skal godkendes af generalforsamlingen. Bestyrelsen har herefter fuldmagt til at disponere over foreningens midler, som er godkendt i rammebudgettet.

               Rammebudgettet skal grupperes indenfor klubbens hovedområder, så det giver bestyrelsen en god mulighed for at tilpasse driften til dens ønsker, samtidig med at generalforsamlingen har lagt retningen. Rammebudgettet udarbejdes med god margen i forhold til det afsluttede regnskab. Såfremt der opstår behov for udgifter, der overskrider rammebudgettet, skal et revideret rammebudget forinden godkendes på en ekstraordinær generalforsamling.

Stk 8       Klubejendele skal forsøges solgt via klubbens hjemmeside, hvis de ikke kan indgå i handel med nyt udstyr. Annoncering herom skal så vidt muligt også foretages i CX NYT.

 • 9 Arrangementer

Stk 1       Foreningen bestræber sig på at afholde arrangementer, sammenkomster, hygge-weekends, kaffemøder og lignende.

Stk 2       Ved afholdelse af flerdagesarrangementer ydes der et tilskud pr medlem på 75 kroner pr overnatning, dog maksimalt 225 kr, svarende til 3 overnatninger. Dette gælder IKKE for klubbens årlige træf. For at opnå dette tilskud, skal der følges en af bestyrelsen fastsat procedure for annoncering af sådanne arrangementer.

Stk 3       CX-tekniske kurser godtgøres med de faktisk afholdte udgifter, efter forudgående aftale med bestyrelsen, som samtidig kan fastsætte et udgiftsloft.

Stk 4       Særlige arrangementer, som for eksempel ved indkøring af nye kontaktpersoner,

godtgøres med de faktisk afholdte udgifter, efter forudgående aftale med bestyrelsen, som samtidig kan fastsætte et udgiftsloft.

 • 10 Medlemsbladet og klubbens hjemmeside

Stk 1       Medlemsbladet CX NYT skal udkomme 2-4 gange årligt.

Stk 2       Bestyrelsen vælger en redaktør, som er ansvarlig overfor bestyrelsen, og som KAN være medlem af bestyrelsen.

Stk 3       Bestyrelsen vælger en webmaster, som er ansvarlig overfor bestyrelsen, og som KAN være medlem af bestyrelsen.

Stk 4       CX NYT må ikke erstattes af Internet.

Således vedtaget på stiftende generalforsamling den 27. august 1983.

Sidst ændret på ordinær generalforsamling den 23. maj 2023.

Del gerne hvor du ønsker