Vedtægter for Honda CX-Club Danmark 2020

§ 1 Foreningens navn

Stk. 1 Foreningens navn er: Honda CX-Club Danmark.

Stk. 2 Foreningen er stiftet den 27. august 1983.

Stk. 3 Foreningens hjemsted er til enhver tid kassererens adresse.

§ 2 Foreningens formål

Foreningens formål er at samle motorcyklister med speciel interesse i mærket Honda CX, og gennem orientering og vejledning at rådgive medlemmerne i vedligeholdelse og reparation af CX motorcyklerne.

§ 3 Medlemmer

Stk. 1 Som medlem kan optages alle ejere af en Honda CX motorcykel eller personer med interesse i CX motorcykler.

Stk. 2 Medlemskabet er gyldigt, når kontingentet og indmeldelsesgebyret på 100 kroner til klubben er betalt.

Stk. 3 Personer skal være myndige for at blive optaget i CX-klubben.

§ 4 Generalforsamling

Stk. 1 Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed. Ændringer af vedtægter kan kun ske på den ordinære generalforsamling. Forslag til ændringer af vedtægter skal fremsendes formanden senest med udgangen af januar. Bestyrelsen udsender forslag til ændring af vedtægterne sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen.

Stk. 2 Der indkaldes af bestyrelsen med mindst en måneds varsel. Ordinær generalforsam- ling afholdes hvert år i maj måned. Det tilstræbes, at dagsorden fremlægges i CX NYT, forårsudgaven.

Stk. 3 Med indkaldelsen følger en dagsorden, der mindst indeholder følgende punkter:

1. Valg af dirigent og referent

2. Bestyrelsens beretning v/formanden

3. Regnskabets forelæggelse

4. Indkomne forslag (lovændringer m.m. )

5. Valg af bestyrelse

– på ulige år vælges 2 bestyrelsesmedlemmer

– på lige år vælges 3 bestyrelsesmedlemmer

6. Valg af bestyrelsessuppleanter

7. Valg af 2 kritiske revisorer

8. Fastsættelse af kontingent

9. Eventuelt

Stk. 4 Der foretages skriftlig afstemning, hvis mindst 10 pct af de fremmødte kræver det. Ved personvalg dog kun, hvis der er mere end én kandidat.

Stk. 5 Alle beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal, dog kræver lovændringer 2/3 majoritet blandt de fremmødte medlemmer.

Stk. 6 Beslutning om foreningens ophævelse kræver 3/4 af samtlige medlemmers samtykke.

Stk. 6a I tilfælde af foreningens ophævelse (klubbens ophør) skal klubbens formue doneres ligeligt mellem organisationerne JULEMÆRKEFONDEN og KRÆFTRAMTE BØRN.

Stk. 7 Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer.

Stk. 8 Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde mindst 14 dage før.

Stk. 9 Generalforsamlingen skal forsøges afholdt hos en anden MC-klub for at støtte ligesindede.

§ 5 Ekstraordinær generalforsamling

Stk. 1 Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når et flertal i bestyrelsen ønsker det, eller 1/4 af samtlige medlemmer overfor bestyrelsen skriftligt forlanger det – med angivelse af de spørgsmål, der ønskes behandlet.

Stk. 2 Det forlanges, at de medlemmer, som skriftligt forlanger ekstraordinær generalfor- samling, skal give møde ved denne, ellers vil fremsatte forslag blive forkastet. Der indkaldes som i § 4, og beslutningsprocessen er den samme.

§ 6 Foreningens ledelse

Stk. 1 Foreningens ledelse varetages af en bestyrelse, der består af 5 medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen. På ULIGE år vælges 2 medlemmer, og på LIGE år vælges 3 medlemmer. Endvidere vælger generalforsamlingen 2 suppleanter for 1 år.

Stk. 2 Bestyrelsens medlemmer og suppleanter skal eje en indregistreret CX.

Stk. 3 Alle bestyrelsesmedlemmer skal søges valgt fordelt på landsdelene.

Stk. 4 Genvalg kan finde sted.

Stk. 5 På sit første møde efter bestyrelsesvalget, konstituerer bestyrelsen sig og vælger blandt de valgte medlemmer: formand, næstformand, kasserer, sekretær (der fører protokol over bestyrelsens møder) samt et ad hoc medlem.

Stk. 6 De på generalforsamlingen valgte suppleanter deltager så vidt muligt i klubbens bestyrelsesmøder, og modtager indkaldelse med dagsorden på lige fod med de valgte bestyrelsesmedlemmer. Suppleanterne har ingen stemmeret på bestyrelsesmøderne, såfremt alle de 5 valgte fuldgyldige bestyrelsesmedlemmer er tilstede her.

Stk. 7 Træder et bestyrelsesmedlem midlertidig eller permanent ud af bestyrelsen, indtager 1. suppleanten dennes plads som fuldgyldigt bestyrelsesmedlem med stemmeret. Tilsvarende gælder for 2. suppleanten, såfremt et yderligere bestyrelsesmedlem udtræder.

Stk. 8 Udebliver et bestyrelsesmedlem fra et bestyrelsesmøde, overdrages dennes stemmeret til 1. suppleanten under dette møde. Tilsvarende gælder for 2. suppleanten, såfremt to bestyrelsesmedlemmer udebliver fra et møde.

Stk. 9 Foreningen tegnes af formanden (eller i dennes fravær af næstformanden) i forening med 2 bestyrelsesmedlemmer, eller af den samlede bestyrelse.

§ 7 Bestyrelse

Stk. 1 Formanden, eller 2 bestyrelsesmedlemmer, indkalder til bestyrelsesmøde så ofte det skønnes nødvendigt.

Stk. 2 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 af dens medlemmer er tilstede.

Stk. 3 Over forhandlingerne udfærdiger sekretæren et referat. Eventuelle mindretal har krav på at få deres mening med i referatet. Referaterne kan ses i medlemsbladet CX NYT.

Stk. 4a Bestyrelsen kan indstille til generalforsamlingen at ekskludere et medlem, hvis forhold og adfærd har vist sig uforenelig med medlemmernes berettigede krav på odnede forhold.

Stk. 4b Generalforsamlingen afgør, om et ekskluderet medlem kan genoptages i klubben.

Stk. 4c Et bestyrelsesmedlem kan suspenderes af et flertal i bestyrelsen, såfremt bestyrelsesmedlemmet udviser passivitet af tildelte bestyrelsesopgaver eller anden uforenelig virke til skade for foreningen.

Stk. 4d Generalforsamlingen afgør, om det suspenderede bestyrelsesmedlem kan genindtræde i bestyrelsen.

Stk. 5 Bestyrelsen er ansvarlig for den daglige ledelse af klubben indenfor de retningslinier, som er givet på generalforsamlingen, og rammer af gældende love og vedtægter.

Stk. 6 Bestyrelsen fritages for betaling til klubbens årlige træf (drikkevarer undtaget). Bestyrelsen kan fritage enkelte andre medlemmer for kontingent. En sådan fritagelse gælderfor ét år ad gangen.

Stk. 7 Bestyrelsen kan bemyndige kontaktpersoner og andre medlemmer med tillidsposter til at måtte afholde udgifter indenfor en aftalt ramme. En sådan bemyndigelse gælder for ét år ad gangen.

§ 8 Økonomi

Stk. 1 Til dækning af foreningens udgifter betaler hvert medlem et af generalforsamlingen fastsat årligt kontingent.

Stk. 2a Kontingentet forfalder til betaling hvert år den første bankdag i februar.

Stk. 2b Er kontingentet ikke betalt rettidigt, stilles medlemmet ”på pause” i indtil 2 måneder, indtil kontingentet er betalt (senest sidste bankdag i marts). I perioden, indtil kontingentet er betalt, mister medlemmet sin stemmeret i klubben, samt gratis tilsendelse af CX NYT.

Stk. 2c Sener eftersendelse af CX NYT kan kun finde sted ved indbetaling af et ekstra gebyr på 25 kroner samt et beløb svarende til taksten for postforsendelse af CX NYT. Henvendelse herom skal ske fra medlemmet til klubbens kasserer i forbindelse med, eller efter betaling af det normale årskontingent.

Stk. 2d Er kontingentet ikke betalt senest sidste bankdag i marts, slettes medlemmet, og kan kun optages mod fornyet indmeldelse, betaling af kontingent samt indmeldelsesgebyr. Det tidligere medlemsnummer kan bibeholdes ved særskilt anmodning herom.

Stk. 2 e Det er i alle tilfælde det enkelte medlem, som har ansvaret for overholdelse af ovennævnte frister. Kassereren er ikke forpligtet til at kontakte medlemmer på grund af manglende kontingentbetaling.

Stk. 3 Til løbende betalinger opretter foreningen det nødvendige antal konti.

Stk. 4 Bestyrelsen kan lade foretage uanmeldt kasseeftersyn.

Stk. 5 Foreningens regnskab løber fra 1. januar til 31. december.

Stk. 6 Årsregnskabet skal opgøres således, som god regnskabsskik tilsiger, såvel med hensyn til vurderingen af posterne i status, samt vedrørende regnskabets specifikation, opstilling og posternes benævnelse.

Stk. 7 Kassereren fremlægger – i forbindelse med fremlæggelse af årsregnskabet – til hver ordinær generalforsamling et rammebudget for det efterfølgende regnskabsår, som skal godkendes af generalforsamlingen. Bestyrelsen har herefter fuldmagt til at disponere over foreningens midler, som er godkendt i rammebudgettet.

Rammebudgettet skal grupperes indenfor klubbens hovedområder, så det giver bestyrelsen en god mulighed for at tilpasse driften til dens ønsker, samtidig med at generalforsamlingen har lagt retningen. Rammebudgettet udarbejdes med god margen i forhold til det afsluttede regnskab. Såfremt der opstår behov for udgifter, der overskrider rammebudgettet, skal et revideret rammebudget forinden godkendes på en ekstraordinær generalforsamling.

Stk. 8 Klubejendele skal forsøges solgt via klubbens hjemmeside, hvis de ikke kan indgå i handel med nyt udstyr. Annoncering herom skal så vidt muligt også foretages i CX NYT.

§ 9 Arrangementer

Stk. 1 Foreningen bestræber sig på at afholde arrangementer, sammenkomster, hygge-weekends, kaffemøder og lignende.

Stk. 2 Ved afholdelse af flerdagesarrangementer ydes der et tilskud pr. medlem på 125 kroner. Dette gælder IKKE for klubbens årlige sommertræf.

Stk. 3 CX-tekniske kurser betragtes som flerdagesarrangmenter.

§ 10 Medlemsbladet og klubbens hjemmeside

Stk. 1 Medlemsbladet CX NYT skal udkomme 2-4 gange årligt.

Stk. 2 Bestyrelsen vælger en redaktør, som er ansvarlig overfor bestyrelsen, og som KAN være medlem af bestyrelsen.

Stk. 3 Bestyrelsen vælger en webmaster, som er ansvarlig overfor bestyrelsen, og som KAN være medlem af bestyrelsen.

Stk. 4 CX NYT må ikke erstattes af internet.

Således vedtaget på stiftende generalforsamling den 27. august 1983.

Sidst ændret på ordinær generalforsamling den 25. maj 2019.

Del gerne hvor du ønsker