Sponsorer
OK
Tank penge til Honda CX-Club Danmark
Få et OK Benzinkort til billig benzin og diesel og støt Honda CX-Club Danmmark.

Vedtægter for Honda CX-Club Danmark

§ 1 Foreningens navn
 • Stk. 1 Foreningens navn er: Honda CX-Club Danmark.
 • Stk. 2 Foreningen er stiftet den 27. August 1983.
 • Stk. 3 Foreningens hjemsted er til enhver tid kassererens adresse.
§ 2 Foreningens formål
 • Stk. 1 Foreningens formål er at samle motorcyklister med speciel interesse i mærket Honda CX.
§ 3 Medlemmer
 • Stk. 1 Som medlem kan optages alle ejere af en Honda CX motorcykel eller personer med interesse i CX motorcykler.
 • Stk. 2 Medlemskabet er gyldigt når kontingentet og ekstraordinært indskud på 100 kroner til klubbens reservedelsprojekt »RESCUE« er betalt.
 • Stk. 3 Personer skal være myndige for at blive optaget i CX-Clubben.
§ 4 Generalforsamling
 • Stk. 1 Ændringer af vedtægter kan kun ske på ordinær generalforsamling. Forslag til ændringer af vedtægter skal fremsendes formanden senest med udgangen af januar. Bestyrelsen udsender forslag til ændringer af vedtægterne sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen.
 • Stk. 2 Der indkaldes af bestyrelsen med mindst en måneds varsel. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i maj måned. Det tilstræbes at dagsorden fremlægges i CX-NYT, forårsudgaven.
 • Stk. 3 Med indkaldelsen følger en dagsorden, der mindst indeholder følgende punkter:
  1. Valg af dirigent og referent
  2. Bestyrelsens beretning v/formanden
  3. Regnskabets forelæggelse
  4. Status vedrørende reservedelsprojektet RESCUE fremlægges
  5. Indkomne forslag (lovændringer m.m.)
  6. Valg af bestyrelse
       På ulige år vælges 2 bestyrelsesmedlemmer
       På lige år vælges 3 bestyrelsesmedlemmer
  7. Valg af bestyrelsessuppleanter
  8. Valg af to kritiske revisorer
  9. Fastsættelse af kontingent
  10. Eventuelt
 • Stk. 4 Der foretages skriftlig afstemning, hvis mindst 10 pct. af de fremmødte kræver det. Ved personvalg dog kun, hvis der er mere end en kandidat.
 • Stk. 5 Alle beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal, dog kræver lovændringer 2/3 majoritet blandt de fremmødte medlemmer.
 • Stk. 6 Beslutning om foreningens ophævelse kræver 3/4 af samtlige medlemmers samtykke.
 • Stk. 7 Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer.
 • Stk. 8 Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde mindst 14 dag før.
 • Stk. 9 Generalforsamling skal forsøges afholdt hos en anden MC-Klub for at støtte ligesindede.
§ 5 Ekstraordinær generalforsamling
 • Stk. 1 Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, hvis et flertal i bestyrelsen ønsker det, eller 1/4 af samtlige medlemmer overfor bestyrelsen skriftlig forlanger det, med angivelse af de spørgsmål, der ønskes behandlet.
 • Stk. 2 Det forlanges, at de medlemmer som skriftligt forlanger ekstraordinær generalforsamling, skal give møde ved denne, ellers vil fremsatte forslag blive forkastet. Der indkaldes som i § 4, og beslutningsprocessen er den samme.
§ 6 Foreningens ledelse
 • Stk. 1 Foreningens ledelse varetages af en bestyrelse, der består af 5 medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen. På LIGE år vælges 3 medlemmer og på ULIGE år vælges 2 medlemmer. Endvidere vælger generalforsamlingen 2 suppleanter for 1 år.
 • Stk. 2 Alle bestyrelsesmedlemmer skal søges valgt fordelt på landsdelene.
 • Stk. 3 Genvalg kan finde sted.
 • Stk. 4 På sit første møde efter bestyrelsesvalget, konstituerer bestyrelsen sig og vælger blandt de valgte medlemmer formand, næstformand, kasserer, sekretær der fører protokol over bestyrelsens møder samt et ad hoc medlem.
 • Stk. 5 Foreningen tegnes af formanden (eller i dennes fravær af næstformanden) i forening med 2 bestyrelsesmedlemmer, eller af den samlede bestyrelse.
§ 7 Bestyrelse
 • Stk. 1 Formanden, eller 2 bestyrelsesmedlemmer, indkalder til bestyrelsesmøde så ofte det skønnes nødvendigt.
 • Stk. 2 Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 3 af dens medlemmer er til stede.
 • Stk. 3 Over forhandlingerne udfærdiger sekretæren et referat. Eventuelle mindretal har krav på, at få deres mening med i referatet. Referaterne kan ses i medlemsbladet CX-NYT.
 • Stk. 4a Bestyrelsen kan indstille til generalforsamlingen at ekskludere et medlem, hvis forhold og adfærd har vist sig at være uforenelig med medlemmernes berettigede krav på ordnede forhold.
 • Stk. 4b Generalforsamlingen afgør om et ekskluderet medlem kan genoptages i klubben.
 • Stk. 4c Et bestyrelsesmedlem kan suspenderes af et flertal i bestyrelsen, såfremt bestyrelsesmedlemmet udviser passivitet af tildelte bestyrelsesopgaver eller anden uforenelig virke til skade for foreningen.
 • Stk. 4d Generalforsamlingen afgør om det suspenderede bestyrelsesmedlem kan genindtræde i bestyrelsen. 
 • Stk. 5 Bestyrelsen er ansvarlig for den daglige ledelse af klubben inden for de retningslinier, som er givet på generalforsamlingen og rammer af gældende love og vedtægter.
 • Stk. 6 Bestyrelsen fritages for betaling til klubbens årlige træf (drikkevarer undtaget). Bestyrelsen kan fritage enkelte andre medlemmer for kontingent. En sådan fritagelse gælder for ét år af gangen.
 • Stk. 7 Bestyrelsen kan bemyndige kontaktpersoner og andre medlemmer med tillidsposter til at måtte afholde udgifter indenfor en aftalt ramme. En sådan bemyndigelse gælder for ét år af gangen.
§ 8 Økonomi
 • Stk. 1 Til dækning af foreningens udgifter betaler hvert medlem et af generalforsamlingen fastsat årligt kontingent.
 • Stk. 1.a Sammen med betaling af kontingentet for 2007 indbetaler alle medlemmer / alle medlemspar ekstraordinært 100 kr. til en startkapital til reservedelsprojektet RESCUE.
 • Stk. 1.b Fra og med 2008 indbetaler alle nye medlemmer 100 kr. sammen med første kontingent og indmeldelsesgebyr. De 100 kr. indgår i finansieringen af RESCUE.
 • Stk. 1.c Midler indbetalt til finansieringen af RESCUE, kan ikke anvendes til andre formål, uden at der foreligger en beslutning fra en Generalforsamling.
 • Stk. 1.d Midler der indtjenes i RESCUE-regi forbliver i RESCUE.
 • Stk. 2 Kontingentet forfalder til betaling hvert år den 1. januar. Såfremt kontingentet ikke er indbetalt rettidigt, bliver medlemmet slettet, og kan kun optages på ny, ved fornyet indbetaling af kontingent.
 • Stk. 3 Til løbende betalinger opretter foreningen det nødvendige antal konti.
 • Stk. 4 Bestyrelsen kan lade foretage uanmeldt kasseeftersyn.
 • Stk. 5 Foreningens regnskab løber fra 1. januar til 31. december.
 • Stk. 6 Årsregnskabet skal opgøres således, som god regnskabsskik tilsiger, såvel med hensyn til vurderingerne af posterne i status, som vedrørende regnskabets specifikation, opstilling og posternes benævnelse.
 • Stk. 6a Reservedelsprojektet RESCUE vises særskilt i regnskabet.
 • Stk. 7 Klubejendele skal forsøges solgt på auktion på generalforsamling, hvis de ikke kan indgå i handel med nyt udstyr.
§ 9 Udvalg
 • Stk.1 Eventuelle udvalg skal bestå af minimum 3 personer, hvoraf mindst en tillige er bestyrelsesmedlem. Udvalgets eventuelle udgifter skal på forhånd godkendes af bestyrelsen.
 • Stk. 2 Pr 1. januar 2007 nedsættes et permanent udvalg vedrørende klubbens reservedelsprojekt RESCUE. Udvalget ledes af et bestyrelsesmedlem.
§ 10 Arrangementer
 • Stk. 1 Foreningen bestræber sig på at afholde arrangementer, sammenkomster, hyggeweekends, kaffemøder og lignende.
 • Stk. 2 Ved afholdelse af Weekend arrangementer ydes der et tilskud pr. person svarende til dagens middag på MC Touring Camp, dog max. 75 Kroner.
 • Stk. 3 CX-tekniske kurser betragtes som weekendarrangementer.
§ 11 Medlemsbladet
 • Stk. 1 Klubbladet CX-Nyt skal udkomme 2-4 gange årligt.
 • Stk. 2 Bestyrelsen vælger redaktør og udvalg, mindst 3 personer jf. § 9 stk. 1 om udvalg.
 • Stk. 3 CX-Nyt må ikke erstattes af internet.

 

Således vedtaget på stiftende generalforsamling den 27. august 1983.

Sidst ændret på ordinær generalforsamling den 21. maj 2016.